: 30BD40
+7(985)354-95-36
+7(926) 275-94-99
+7(916) 670-35-10
- 10-00 19-00  : 423
          
  30208JR  KOYO
  d: 40., D: 80.,b: 19,75., B: 18.
  446 .
   .
    
  30304AJ-2  KOYO
  d: 20., D: 52.,b: 16,25., B: 16.
  TOYOTA
  354 .
   .
    
  43BWD06BCA133  NSK
  d: 43., D: 82.,b: 45., B: 45.
  TOYOTA
  991 .
   .
    
  45BWD12J1CA85  NSK

  FR 44300-S9A-003;H14026
  1204 .
   .
    
  48BWD02A2CA97  NSK

  FR 44300-SDA-A51/A52,
  1211 .
   .
    
  57414/LM300811  KOYO
  d: 40,987., D: 67,975.,b: 17,500., B: 18,000.
  418 .
   .
    
  6308DDUCM  NSK
  d: 40., D: 90.,b: 23., B: 23.
  TOYOTA
  446 .
   .
    
  93306-205U7-00  YAMAHA
  d: 25., D: 52.,b: 15., B: 15.
  1982 .
   .
    
  93306-206U5-00  YAMAHA
  d: 32., D: 66.,b: 16., B: 16.
  3328 .
   .
    
  93306-208U0-00  YAMAHA
  d: 40., D: 80.,b: 18., B: 18.
  2549 .
   .
    
  93306-209U0-00  YAMAHA
  d: 45., D: 85.,b: 19., B: 19.
  3328 .
   .
    
  93306-305U8-00  YAMAHA
  d: 25., D: 62.,b: 17., B: 17.
  2549 .
   .
    
  93306-306V5-00  YAMAHA
  d: 30., D: 72.,b: 19., B: 19.
  3186 .
   .
    
  93306-307U0-00  YAMAHA
  d: 35., D: 80.,b: 21., B: 21.
  4956 .
   .
    
  93310-320U2-00  YAMAHA

  1628 .
   .
    
  93310-422U2-00  YAMAHA

  1770 .
   .
    
  93310-525U0-00  YAMAHA

  2974 .
   .
    
  93310-62406-00  YAMAHA

  3752 .
   .
    
  93310-636U4-00  YAMAHA

  4248 .
   .
    
  93310-730V8-00  YAMAHA

  4956 .
   .
    
  93310-835U8-00  YAMAHA

  6018 .
   .
    
  93310-836U0-00  YAMAHA

  5452 .
   .
    
  93310-836V2-00  YAMAHA

  5239 .
   .
    
  93311-632U1-00  YAMAHA

  4956 .
   .
    
  93311-928U5-00  YAMAHA

  5310 .
   .
    
  93315-220V7-00  YAMAHA

  2620 .
   .
    
  93315-32224-00  YAMAHA
  d: 22,5., D: 28,5.,b: 25., B: 25.
  2832 .
   .
    
  93315-325V1-00  YAMAHA

  3398 .
   .
    
  93315-43061-00  YAMAHA

  1982 .
   .
    
  93332-00003-00  YAMAHA
  d: 32., D: 65.,b: 22,25., B: 21.
  3469 .
   .
    
  93332-00079-00  YAMAHA

  2336 .
   .
    
  93332-000U0-00  YAMAHA

  3044 .
   .
    
  93332-000U3-00  YAMAHA
  d: 26,988., D: 50,292.,b: 14,224., B: 14,732.
  1841 .
   .
    
  93332-000V3-00  YAMAHA
  d: 50., D: 90.,b: 28., B: 28.
  6372 .
   .
    
  93341-930V2-00  YAMAHA

  7080 .
   .
    
  93342-624U0-00  YAMAHA

  3469 .
   .
    
  93390-000U0-00  YAMAHA

  3257 .
   .
    
  B11301  SEIJIKU
  d: 20., D: 52.,b: 16,25., B: 16.
  TOYOTA
  198 .
   .
    
  B20501  SEIJIKU
  d: 50., D: 82.,b: 21,501., B: 21,501.
  333 .
   .
    
  B21000  SEIJIKU
  d: 17., D: 47.,b: 15,25., B: 15.
  TOYOTA LAND CRUISER
  212 .
   .
    
  B21300  SEIJIKU
  d: 45,230., D: 79,985.,b: 19,842., B: 20,638.
  389 .
   .
    
  B21700  SEIJIKU
  d: 35., D: 89.,b: 38,1., B: 38,1.
  920 .
   .
    
  B22500  SEIJIKU
  d: 35., D: 80.,b: 29,2., B: 29,2.
  460 .
   .
    
  B30302  SEIJIKU
  d: 40., D: 80.,b: 19,75., B: 18.
  234 .
   .
    
  B31401  SEIJIKU
  d: 39., D: 68.,b: 37., B: 37.
  MAZDA
  354 .
   .
    
  B53401  SEIJIKU

  MITSUBISHI PAJERO
  1770 .
   .
    
  B80102  SEIJIKU
  d: 35., D: 72.,b: 22/17., B: 22/17.
  SUZUKI
  460 .
   .
    
  B80402  SEIJIKU
  d: 25., D: 52.,b: 42., B: 42.
  SUZUKI
  375 .
   .
    
  B80602  SEIJIKU
  d: 35., D: 80.,b: 26/21., B: 26/21.
  SUZUKI
  425 .
   .
    
  B80701  SEIJIKU
  d: 40,987., D: 67,975.,b: 17,500., B: 18,000.
  340 .
   .
    
  BT2012  KOYO
  d: 31,75., D: 38,1.,b: 19,05., B: 19,05.
  MITSUBISHI
  177 .
   .
    
  DAC3871W-3CS63  KOYO
  d: 38., D: 71.,b: 39., B: 39.
  TOYOTA
  1097 .
   .
    
  DAC4382W-3CS79  KOYO
  d: 43., D: 82.,b: 45., B: 45.
  TOYOTA
  1119 .
   .
    
  DAC4584W-1CS81  KOYO
  d: 45., D: 84.,b: 45., B: 45.
  TOYOTA
  1274 .
   .
    
  DAC4889W-1CS16  KOYO
  d: 48., D: 89.,b: 44/42., B: 44/42.
  TOYOTA, HONDA
  1841 .
   .
    
  DAC4889W2RSCS94  KOYO
  d: 48., D: 89.,b: 44/42., B: 44/42.
  TOYOTA, HONDA
  1097 .
   .
    
  DG357222DWC4  KOYO
  d: 35., D: 72.,b: 22/17., B: 22/17.
  SUZUKI
  460 .
   .
    
  DG358026WRKBC4  KOYO
  d: 35., D: 80.,b: 26/21., B: 26/21.
  SUZUKI
  474 .
   .
    
  DG358028W2RSC4  KOYO
  d: 35., D: 80.,b: 28/21., B: 28/21.
  TOYOTA
  779 .
   .
    
  HR30304J  NSK
  d: 20., D: 52.,b: 16,25., B: 16.
  TOYOTA
  294 .
   .
    
  JLM104948/10  KOYO
  d: 50., D: 82.,b: 21,501., B: 21,501.
  566 .
   .
    
  LM102949/10  KOYO
  d: 45,242., D: 73,431.,b: 19,558., B: 19,812.
  319 .
   .
    
  ST2749  KOYO

  248 .
   .
    
  TR0305AF4  KOYO
  d: 17., D: 47.,b: 15,25., B: 15.
  TOYOTA LAND CRUISER
  354 .
   .
    
  TR0305C-9  KOYO
  d: 17., D: 47.,b: 15,25., B: 15.
  TOYOTA LAND CRUISER
  333 .
   .
    
  TR070803C  KOYO
  d: 35., D: 80.,b: 29,2., B: 29,2.
  496 .
   .
    
  . (d):  .
  . (D):  .

  . (b):
   .

  (B):
   .


  :

  :


  -:


  , !
  ,